Co-Teach Informatica

Co-Teach Informatica in vijf vragen

Wat?

Co-Teach Informatica is een pilotproject waarin scholen het eindexamenvak informatica kunnen aanbieden door een combinatie van projectonderwijs door IT-professionals en een online leerlijn – ook wanneer een school (nog) geen informaticaleraar in dienst heeft. Het project start op met havo/vwo leerlingen in klas 3 en de bovenbouw.

Het project is ook bedoeld voor scholen die binnenkort geen informaticaleraar meer hebben doordat deze met pensioen gaat, evenals scholen die wel een bevoegd docent hebben en graag professionals de klas in zouden halen.

Waarom?

Informatica kent erg grote tekorten. Het vak wordt daardoor steeds minder aangeboden op scholen terwijl steeds meer leerlingen het willen volgen. Wij stellen scholen in staat om (weer of nog steeds) informatica aan te bieden als er geen bevoegde leraar beschikbaar is. Het doel is om in het schooljaar 2023–2024 minstens 3000 extra leerlingen van informatica onderwijs te voorzien, waarvan 500 dat jaar ook het eindexamen zullen maken.

Een bijkomend voordeel is dat co-teaching het informatica-onderwijs dichter bij de dagelijkse praktijk brengt. Daarom werken we ook met scholen die wel een bevoegd informaticaleraar hebben, of die deze in de loop van het project aantrekken.

Hoe?

Co-teaching en een online leerlijn maken het eindexamen mogelijk.

1Co-Teaching

Het verzorgen van projectonderwijs door een tandem van een inhoudsdeskundige gastdocent en een (anders-)bevoegde leraar van de school in kwestie. Hiervoor werken we samen met experts uit het bedrijfsleven en vanuit universiteiten en rijksinstanties. Een regionale vakdidacticus verzorgt de begeleiding van het gehele traject.

2Online Leerlijn

Het ontwikkelen en aanbieden van een online leerlijn voor de basisdomeinen uit het examenprogramma informatica’ (naar voorbeeld van Wiskunde D online). Leerlingbegeleiding op het online leerplatform gebeurt vanuit het regionale vaksteunpunt.

3Eindexamen

Het vormgeven van schoolexamens in de bovenbouw zodat de leerlingen eindexamen in informatica kunnen doen. De eindexamens worden ontworpen in samenwerking met vakdidactici van de lerarenopleidingen informatica en experts van SLO.

Waar?

Het pilotproject start in Amsterdam, Utrecht en Twente. Als het project succesvol blijkt wordt Co-Teach Informatica ook uitgezet in andere regio's.

Wanneer?

2020-2021 geldt als opstartjaar, waarin we met een kleine groep scholen per regio beginnen met het opzetten van projectonderwijs in de derde klas (havo/vwo). Het doel is om zoveel mogelijk leerlingen te laten kennismaken en te motiveren voor informatica zodat zij een gefundeerde keuze voor het vak in de bovenbouw kunnen maken.

In de jaren daarna breiden we uit naar meer scholen en de bovenbouw. Aanmelden kan te allen tijde via de formulieren voor scholen en professionals.